Boutiquehotel Pincoffs is ook nu geopend, ook in deze tijd vol onzekerheden voor ons allemaal. Pincoffs is geopend voor iedereen; onze vaste gasten, voor gasten in nood, voor gasten die een tijdelijk huis zoeken. Bij ons is het veilig, vriendelijk en comfortabel. Pincoffs is een kleinschalig hotel en daarom is het geen probleem om anderhalve meter afstand te houden en toch de bekende Pincoffs-service te kunnen leveren.
Wij hebben voldoende maatregelen getroffen in ons pand, maar ook op ons terras om onze gasten een veilig verblijf te kunnen beloven. Vitale plekken in ons hotel worden dagelijks meer keer gedesinfecteerd. Wij bieden ook diverse hygienische producten aan.
Wij houden ons strikt aan de voorschriften van het RIVM en zien er streng op toe dat het nooit druk wordt in ons rijksmonumentale pand.

Scroll down for English translation | Runterscrollen für Deutsche ubersetzung

Ontbijt, lunch, diner

Zolang de restaurants in de stad zijn gesloten, kunt u bij ons als hotelgast altijd ontbijt, lunch en diner bestellen. Wij brengen dat tot aan uw kamer en rekenen daarbij geen roomservicekosten. Of wij maken voor u een geschikte plaats in onze lounge, waar hotelgasten op gepaste afstand van elkaar een fijn verblijf kunnen hebben.

Parkheuvel & Pincoffs Privé Arrangement
Onder het motto ‘Pincoffs haalt de sterren van Parkheuvel in huis’ kunt u op 23 mei en op 29 mei genieten van een bijzonder arrangement: een 3-gangendiner door Restaurant Parkheuvel veilig geserveerd in uw kamer of suite. Dit diner is inclusief amuse, wijnarrangement, tafelwater, friandises en koffie of thee. Dit arrangement is (vooralsnog) alleen te boeken op de twee aangegeven dagen.
Reserveren? U belt met 010-2974500 en ons team controleert de beschikbaarheid op uw favoriete dag. Mailen naar info@hotelpincoffs.nl mag ook.

Als hotel bieden we tal van andere arrangementen aan. Nog steeds kan maar een zeer beperkt aantal in deze periode worden geboekt. Onze fietsen zijn beschikbaar.

Flexibele werkplekken
Ook voor de harde werkers onder u is Hotel Pincoffs een veilige haven. Even weg van alle perikelen thuis en in alle rust aan een opdracht werken.
Wij bieden u een paar aangename oplossingen ter vervanging van uw huidige werkplek:

  • Voor mensen die een flexibele werkplek zoeken, kan Hotel Pincoffs ook uitkomst bieden. U kunt een hotelkamer met bureau boeken voor een dagdeel of een hele dag. Bij ons is wifi, koffie, thee en water inbegrepen in de prijs. U betaalt 45 euro voor een dagdeel of 75 euro voor een dag tussen 7.00 en 19.00 uur. Deze kamer mag maar door 1 persoon tegelijk worden bezocht. Wij kunnen ontbijt, lunch en diner serveren. Indien u gebruik wenst te maken van bed, bad of whirlpool dan geldt er een opslag. Een geldige creditcard is een vereiste.
  • Wilt u met twee mensen werken, dan is er een riante hoekkamer of Studio beschikbaar. Hier is afstand houden geen probleem. Ook hier is wifi, koffie, thee en water inbegrepen. U betaalt 45 euro per persoon voor een dagdeel of 75 euro per persoon voor een dag tussen 7.00 en 19.00 uur. Wij kunnen ontbijt, lunch en diner serveren. Een geldige creditcard is een vereiste.
  • Plaatsen op de hotelparking zijn te huur vanaf 12 euro per dag.

In de maanden april en mei zullen er ook onderhoudswerkzaamheden plaatsvinden in Hotel Pincoffs. Op de dagen dat deze werkzaamheden lawaai met zich meebrengen, zullen we geen flexibele werkplekken verhuren.

Scroll down for English translation | Runterscrollen für Deutsche ubersetzung 

Hotel Pincoffs - flexibele werkplekken

Flexibele werkplek voor 1 persoon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hotel Pincoffs - flexibele werkplekken 2 personen

Flexibele werkplekken voor 2 personen – hoekkamer of Stijlkamer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEUTSCHE UBERSETZUNG

Das Boutique-Hotel Pincoffs ist jetzt auch geöffnet, auch in dieser Zeit voller Unsicherheiten für uns alle. Pincoffs steht allen offen; Unsere Stammgäste, für Gäste in Not, für Gäste die ein vorübergehendes Zuhause suchen. Bei uns ist es sicher, freundlich und komfortabel. Pincoffs ist ein kleines Hotel und daher ist es kein Problem, anderthalb Meter entfernt zu bleiben und dennoch den bekannten Pincoffs-Service anbieten zu können. Wir halten uns strikt an die Vorschriften von RIVM und sorgen dafür, dass es in unserem nationalen Denkmalgebäude nie zu viel wird.

Frühstück, Mittag- und Abendessen
Auch wenn die Restaurants in der Stadt geschlossen sind, können Sie bei uns als Hotelgast immer Frühstück, Mittag- und Abendessen bestellen. Wir bringen dies auf Ihr Zimmer oder machen einen geeigneten Platz für Sie in unserer Lounge, wo Hotelgäste einen angenehmen Aufenthalt in angemessenem Abstand voneinander haben können.

Parkheuvel & Pincoffs Privatpaket
Unter dem Motto “Pincoffs bringt die Stars von Parkheuvel nach Hause” können Sie am 23. und 29. Mai ein besonderes Arrangement genießen: ein 3-Gänge-Menü, das vom Restaurant Parkheuvel sicher in Ihrem Zimmer oder in Ihrer Suite serviert wird. Dieses Abendessen beinhaltet auch eine Amuse, Weinpaarung, Tafelwasser, Fritten und Kaffee oder Tee. Diese Vereinbarung kann (vorerst) nur an den beiden angegebenen Tagen gebucht werden.
Reservieren? Sie rufen unter +31 10-2974500 an und unser Team überprüft die Verfügbarkeit an Ihrem Lieblingstag. Sie können auch eine E-Mail senden an info@hotelpincoffs.nl .

Flexible Arbeitsplätze
Das Hotel Pincoffs ist auch ein sicherer Hafen für die harten Arbeiter unter Ihnen. Weg von all den Herausforderungen zu Hause und in Ruhe an einem Auftrag arbeiten. Wir bieten Ihnen einige angenehme Lösungen, um Ihren derzeitigen Arbeitsplatz zu ersetzen:

  • Das Hotel Pincoffs bietet auch eine Lösung für Menschen, die einen flexiblen Arbeitsplatz suchen. Sie können ein Hotelzimmer mit Schreibtisch für einen halben oder einen ganzen Tag buchen. Bei uns sind WLAN, Kaffee, Tee und Wasser im Preis inbegriffen. Sie zahlen 45 Euro für einen halben Tag oder 75 Euro für einen Tag zwischen 7 und 19 Uhr. Dieser Raum kann jeweils nur von 1 Person besucht werden. Wir können Frühstück, Mittag- und Abendessen servieren.
  • Wenn Sie mit zwei Personen arbeiten möchten, steht Ihnen ein geräumiges Eckzimmer oder Studio zur Verfügung. Abstand halten ist hier kein Problem. Auch hier sind WLAN, Kaffee, Tee und Wasser inbegriffen. Sie zahlen 45 Euro pro Person für einen halben Tag oder 75 Euro pro Person für einen Tag zwischen 7.00 und 19.00 Uhr. Wir können Frühstück, Mittag- und Abendessen servieren.
  • Ein Hotel-Parkplatz kostet 12 Euro pro Tag.

Im April und Mai werden auch Wartungsarbeiten im Hotel Pincoffs durchgeführt. An den Tagen, an denen diese Aktivitäten mit Lärm verbunden sind, werden wir keine flexiblen Arbeitsplätze mieten.

 

ENGLISH TRANSLATION

Boutique hotel Pincoffs is open now, even in this time full of uncertainties for all of us. Pincoffs is open to everyone; our regular guests, for guests in need, for guests looking for a temporary home. With us it is safe, friendly and comfortable. Pincoffs is a small-scale hotel and therefore it is no problem to keep a meter and a half away and still be able to deliver the well-known Pincoffs service. We strictly adhere to the regulations of RIVM and ensure that it never gets busy in our national monument building.

Breakfast lunch dinner
Even as the restaurants in the city are closed, you can always order breakfast, lunch and dinner with us as a hotel guest. We bring this to your room or we make a suitable place for you in our lounge, where hotel guests can have a pleasant stay at an appropriate distance from each other.

Parkheuvel & Pincoffs Private Package
With its motto ‘Pincoffs brings home the stars of Parkheuvel‘, you can enjoy a special arrangement on May 23 and May 29: a 3-course dinner served safely in your room or suite by Restaurant Parkheuvel. This dinner includes also a amuse, wine pairing, table water, friandises and coffee or tea. This arrangement can (for now) only be booked on the two indicated days.
To book? You call +31 10-2974500 and our team checks availability on your favorite day. You can also email to info@hotelpincoffs.nl

Flexible workplaces
Hotel Pincoffs is also a safe haven for the hard workers among you. Away from all the challenges at home and working on an assignment in peace.
We offer you a few pleasant solutions to replace your current workplace:

  • Hotel Pincoffs can also offer a solution for people looking for a flexible workplace. You can book a hotel room with a desk for a half day or a whole day. With us, wifi, coffee, tea and water are included in the price. You pay 45 euros for a half day or 75 euros for a day between 7 am and 7 pm. This room can only be visited by 1 person at a time. We can serve breakfast, lunch and dinner.
  • If you want to work with two people, our spacious Stijlkamer (corner room) or Studio is available. Keeping your distance is no problem here. Here too, wifi, coffee, tea and water are included. You pay 45 euros per person for a half day or 75 euros per person for a day between 7 am and 7 pm. We can serve breakfast, lunch and dinner.
  • You can book a hotel parking lot for 12 euro’s a day.

Important: Maintenance work will also be carried out at Hotel Pincoffs in April and May. We will not rent flexible workplaces on the days when these activities involve noise.